Podróże
to 
nasza pasja!
Każda podróż  zaczyna się od
pierwszego kroku

button

Ogólne warunki uczestnictwa

 

ZASADY OGÓLNE

Prawa i obowiązki Klientów określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k .c. oraz Ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych niniejsze „Warunki Uczestnictwa”.
Organizatorem imprez jest Omega – Smak Podróży, zwana dalej biurem podróży.

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI
Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży lub płatnik) podpisując „Umowę - zgłoszenie” przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Powinna zapoznać się z ofertą imprezy turystycznej, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi dotyczącymi wybranej oferty. Jest także
odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

Klient rezerwujący imprezę, zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem (bezpośrednio lub poprzez biuro pośredniczące w zawarciu umowy) na 48 godzin przed planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu lotu/jazdy.

ZAWARCIE UMOWY, CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY, ZMIANA CENY
Zawarcie umowy następuje po podpisaniu druku „Umowy-zgłoszenia” oraz wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy.
Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. 

Biuro podróży zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut. Zaliczka wynosi 30% ceny podstawowej imprezy bez uwzględnienia ewentualnie przysługujących zniżek od osoby. Zaliczka winna wpłynąć do kasy biura podróży bądź na wskazany przez biuro rachunek bankowy w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji.  Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć do biura podróży najpóźniej na 30 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed wyjazdem pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty faksem, lub e-mailem najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, biuro podróży zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest później niż 14 dni przed wyjazdem, płatność musi nastąpić tego samego dnia. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany na rezerwacji.

INNE ZMIANY
Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany – w trakcie trwania sezonu – linii lotniczych, które obsługują znajdujące się w ofercie biura trasy lotów.

ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY PRZED WYJAZDEM
A. Z POWODU OKOLICZNOŚCI LEŻĄCYCH PO STRONIE BIURA PODRÓŻY
O wszystkich istotnych zmianach i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach biuro podróży ma obowiązek powiadomić Klienta niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu od biura informacji w tym zakresie poinformować biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną,
jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 35 osób dla imprez autokarowych oraz 28 osób dla imprez samolotowych. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rezerwacji muszą zostać powiadomieni o odwołaniu najpóźniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do
odszkodowania z tytułu tych zmian.

B. Z POWODU OKOLICZNOŚCI SPOWODOWANYCH SIŁAMI WYŻSZYMI
Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę z powodu siły wyższej, jak wichury, powodzie itp. bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych.

C. Z POWODU OKOLICZNOŚCI LEŻĄCYCH PO STRONIE KLIENTA
C.1. ZMIANY
Uczestnik imprezy, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników, itd., jest obowiązany stosować się do następujących zasad:
- przy zmianach, o których uczestnik imprezy poinformuje najpóźniej na 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 80-200 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną imprezę turystyczną zawsze wpłacona była przynajmniej pełna zaliczka.
- taką samą opłatę wnosi Klient pragnący przepisać imprezę na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. Przepisanie może nastąpić tylko wtedy, jeśli przepisy linii lotniczych i biura podróży nie zabraniają tego oraz pod warunkiem powiadomienia biura podróży z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wyjazdu. Przy przepisywaniu imprezy z osoby na osobę odpowiedzialni solidarnie za zapłatę ceny imprezy są obaj Klienci.
- biuro podróży potraktuje żądaną przez Klienta zmianę miejsca docelowego, terminu i okresu trwania imprezy, o których to zmianach zostanie poinformowane później niż 40 dni przed pierwotnie zaplanowanym dniem wyjazdu, jako rezygnację z wycieczki (por. poniżej) i nową rezerwację. Co za tym idzie, biuro podróży ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi kosztami, jakie biuro poniesie w związku ze zmianą przez Klienta miejsca docelowego, terminu i okresu trwania imprezy poniżej 40 dni przed wyjazdem. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po
planowanym wyjeździe, z którego Klient dokonuje zmiany.

C.2. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Rezygnacja przez Klienta z zakupionej imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Biuro podróży ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi kosztami, jakie biuro poniesie w związku z rezygnacją Klienta z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej na dzień po planowanym wyjeździe, z którego Klient rezygnuje. Jeżeli jedna z dwóch osób uczestniczących w imprezie razem, rezygnuje druga z tych osób, która podróżować będzie samotnie, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy (w przypadku wycieczek i braku dopłaty do pokoju jednoosobowego osoba taka zostanie dokwaterowana do innego uczestnika wycieczki). W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym (nie czarterowym) powyższe warunki nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.)
oraz rezygnacji naliczone przez biuro, będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika.
Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
W przypadku uczestników kolonii i obozów młodzieżowych biuro zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro do chwili dostarczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. Informacyjnie wskazuje się koszt zależący od terminu rezygnacji:
- do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - do 30% ceny imprezy,
- 39 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy- 30% - 50% ceny imprezy,
- 20 - 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% - 70% ceny imprezy,
- poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 70% - 90% ceny imprezy.
Jeśli uczestnik w momencie odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej) nie pobiera się kosztów rezygnacji z udziały w imprezie turystycznej.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Organizator oferuje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które obniża koszty związane z ewentualną zmianą terminu lub rezygnacją z imprezy. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Pełna treść dotycząca ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA PODRÓŻY PO WYJEŹDZIE
Biuro podróży nie jest odpowiedzialne za informacje zawarte w publikacjach, broszurach, folderach, ulotkach, itp. wydawanych przez hotele. Uczestnik imprezy ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie imprezy (zaleca się przechowywanie środków płatniczych, kamer, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów w sejfie
hotelowym).

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJĄCEGO
A. Uczestnik w chwili rozpoczęcia imprezy powinien stosować się do wskazówek przedstawiciela Biura podróży (pilota, rezydenta lub wychowawcy) dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.
W przypadku imprez samolotowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta lub z tablic ogłoszeń w hotelu dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian w stosunku do godziny podanej w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Zalecane jest skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem biura podróży na 24 godziny
przed planowaną datą wylotu/wyjazdu, w celu potwierdzenia godziny wylotu/wyjazdu. 

W przypadku imprez realizowanych samolotem liniowym/rejsowym uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go biuro podróży. Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze uczestniczące w transporcie mają prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu. Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej. Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, nietrzeźwe, niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym.

B. W przypadku kolonii i obozów uczestnicy powinni pobrać w miejscu zakupu imprezy turystycznej Kartę Kwalifikacyjną, a następnie uzupełnioną należy oddać przedstawicielowi Biura w dniu wyjazdu.
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać „Regulaminu obozu”, z którym zostaną zaznajomieni na początku imprezy, w szczególności podporządkowywać się ścisłym poleceniom kadry kolonii/obozu. W przypadku niepodporządkowywania się poleceniom kadry kolonii/obozu stosuje się wobec uczestników środki dyscyplinujące jak: upomnienie, powiadomienie rodziców bądź szkoły. W przypadku rażącego
naruszenia regulaminu (w szczególności spożywania alkoholu, zażywania środków psychotropowych, narażania innych uczestników na niebezpieczeństwo) uczestnikowi grozi wydalenie z obozu na koszt rodziców/opiekunów prawnych.
W przypadku udzielenia pomocy lekarskiej, w konsekwencji wykluczającej Uczestnika w dalszym uczestnictwie w imprezie turystycznej, wychowawcy informują telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów. W takim przypadku powinni oni odebrać Uczestnika obozu niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości.
C) W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnik musi posiadać aktualny paszport bądź inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy RP. W przypadku wycieczek do krajów strefy Schengen uczestnik również powinien mieć przy sobie ważny paszport bądź dowód osobisty.

REKLAMACJE
Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on wnieść reklamację względem pilota lub lokalnego przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura). Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podroży nie ponosi
odpowiedzialności. Poszukiwanie przedmiotów zapomnianych rozpocząć należy niezwłocznie po powrocie.
Biuro podróży ma prawo ściągnąć opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania przedmiotów zapomnianych.
Opłata ta podlega uiszczeniu bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona. Wszystkie reklamacje (wraz z kopią dokumentu podróży) należy składać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Omega – Smak Podróży
46-070 Ochodze
ul. Stawowa 9
tel./fax 77/ 403 35 50
biuro@smakpodrozy.com.pl


ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH
Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Reklamacje dotyczące towarów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego
należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni w przedstawicielstwie linii lotniczych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiagnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.